باشگاه شهر قدس

روزهای شنبه- دوشنبه - چهارشنبه ساعت:۱۷:۳۰ - ۱۹

آدرس: شهر قدس-۴۵ متری انقلاب-ابتدای خیابان صنعتگران۲-مجموعه ورزشی بانوان