باشگاه های

شهرستان ها - بانوان

ارومیه بانوان -دادگستری

روزهای شنبه - دو شنبه - چهارشنبه ساعت: ۱۶:۳۰- ۱۸:۰۰

آدرس: ارومیه، خیابان ارتش، جنب زیرگذرپنجراه، باشگاه شهدای دادگستری‌

رشت (سالن غبرانژاد)

شنبه - دو شنبه - چهارشنبه ساعت:۱۶:۳۰ - ۱۸:۰۰

آدرس: رشت. بلوار رسالت. بطرف پل عراق. سالن غبرانژاد.