باشگاه های

شهرستان ها - بانوان

ایده آل (ارومیه)

یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه ساعت:۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰

آدرس: ارومیه، پنجراه، به طرف میدان امام حسین، جنب کوچه ۲۶، طبقه زیرزمین، ساختمان ماه‌

رشت (سالن غبرانژاد)

شنبه - دو شنبه - چهارشنبه ساعت:۱۶:۳۰ - ۱۸:۰۰

آدرس: رشت. بلوار رسالت. بطرف پل عراق. سالن غبرانژاد.